DIŞ TİCARET EKOSİSTEMİNDE YATIRIMCI VE ÜRETİCİYE SUNULAN FIRSATLAR

Türkiye’nin kalkınmasını sağlamak amacıyla devletin de katkısıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışı yatırımlar konusunda son yıllarda büyük atılımlar yapılmaktadır. Yurt dışı yatırımlara yönelik teşvikler ile yeni pazarlara daha güçlü giriş yapmak ve yeni müşterilere ulaşmak firmalar için daha ulaşılabilir bir hedef haline gelmektedir. Ülkemizin ihracatının artırılmasını sağlamak amacıyla kamu kurumlarının özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere şirketlere yönelik çeşitli destekleri bulunmaktadır. İhracatçı firmalara Ar-Ge yardımları, çevre koruma yardımları, eğitim yardımları, pazar araştırmasına yönelik yardımlar, patent, faydalı model belgesi ve endüstriyel tasarım tescili harcamalarının desteklenmesi; tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki ihtisas fuarları ile ilgili yardımlar, yurt dışında ofis-mağaza işletme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yardımlar, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, tanıtım ve tutundurması ile Türk Malı imajının yerleştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi gibi birçok destek sunulmaktadır.

Dış ticaret ekosisteminde yer alan işletmelerin faaliyet gösterdikleri ya da hedefledikleri pazarlarda rekabet fırsatı yakalaması ülke ekonomisi için çok olumlu değerler yaratmaktadır. İhracatçı ve üretici KOBİ’lerin bu fırsatları kısmen sektörel ve uluslararası organizasyonlara katılmak, kısmen de yurt içindeki ve yurt dışındaki işletmelerden ve üretici kuruluşlardan doğrudan gelen mali, ticari ve teknik işbirliği tekliflerini takip etmek suretiyle değerlendirmesi söz konusu olmaktadır.

Tüm bunların ötesinde, ürettiği mallar için yurtdışında müşteri, distribütör, acente ya da temsilci arayan KOBİ’lerin mal ve işbirliği tekliflerini iletebilecekleri dünya lideri Alibaba.com gibi dev bir platformun olması gerek firmaların gerçekleştirdikleri ticaret hacmi açısından ve gerekse ülkenin kalkınması açısından sonsuz ticari fırsatlar içermektedir.

FIRSATLARI TAKİP ET!

E-GLOBER olarak takibini önemli gördürüğümüz,çeşitli devlet kurumları ve ticaret odaları vasıtasıyla ddüzenli olarak duyurulan  bazı önemli ticari ilişkileri geliştirme hedefli fırsatlara aşağıdaki kaynaklardan ulaşılabilir.

  • Türk ihracatçılarının ve ihraç ürünlerinin yurt dışında tanıtılması ve ihracat hacminin artırılması amacıyla TOBB tarafından geliştirilen Türkiye’den İşbirliği Teklifleri ve TOBB’ne yurt dışındaki firmalardan doğrudan gelen mali, ticari ve teknik işbirliği tekliflerinin yer aldığı Dünyadan İşbirliği Teklifleri muhtelif fırsatlar açısından değerlendirilebilir.
  • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK Odaktaki Ülkeler, Sektörler ve Fırsatlar Serisi ile T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Ticari Fırsatlara ilişkin bilgilendirmede bulunduğu Dış Talepler bülteni de takip edilebilir.
  • KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Duyuruları, AB ile İlgili Proje Duyuruları ve Avrupa İşletmeler Ağı İş Birliği Duyuruları da muhtelif fırsatlar içeren işbirliklerine dair bilgiler içerebilir.
  • Görüşmeleri T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen, ülkemizce imzalanmış ve yürürlüğe konmuş olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmalar bu anlaşmalara taraf olan yabancı bir ülkede yatırım yapan Türk yatırımcılarının yatırımlarının korunması açısından önemli hükümler içermektedir. Söz konusu ülkelerde yatırım yapmayı planlayan girişimciler için takip edilmesi gerekenler listesinde yer almalıdır.
  • İhracata yönelik yatırımları ve üretimi teşvik etmek amacıyla, ülkemizde geçerli ticari, mali ve ekonomik alanlar ile ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olan Serbest Bölgeler ile ilgili mevzuatın da çeşitli fırsatları değerlendirme açısından takibe değerdir.
  • Yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kuruluşlardan TOBB’a gelen muhtelif sektörlere ait ihale ve yatırım ilanları duyurularının yer aldığı TOBB İhale Duyuruları olası fırsatlar için takip edilebilir.
  • Dış yatırımcı olan ve olmayı planlayan işletmelerin dış yatırım ile ilgili kapasitelerini arttırıcı çalışmalar yapma vizyonuyla hareket eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyinin faaliyetleri takip edilebilir. Özellikle yatırım yapılan ülkede karşılaşılabilecek çeşitli risklere yönelik tedbirler konusunda bilgilendirilme amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Yurtdışına Yatırım konusunun takip edilmesinde fayda vardır.
  • Yurt içine yatırımlar konusundaT.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde yer alan ilgili yardımlarının takip edilmesi ile önemli fırsatlar elde edilebilir.
  • Ayrıca Yatırımlar konusunda devletin sunduğu birçok desteğin yanısıra, yatırımcılara sunulan fırsatlardan bir diğeri de vergiler ile ilgili olan teşviklerdir ki, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Yatırımlardaki Vergisel Teşvikler konusunda detaylı bilgi alınabilir.

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Devletin ülkemizin ihracat gelirlerini artırma hedefi çerçevesinde, KOBİ’ler başta olmak üzere, ihracatçı firmalara rekabet gücü kazandırmak ve uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak için ihracata yönelik faaliyetleri destekleme hedefli ihracatı özendirici önlemler  bulunmaktadır. İhracatçı firmalara devlet tarafından verilen teşvikler, e-ihracatı da kapsayacak şekilde dış ticareti artırmak amacıyla bazı giderlerin belli bir oranının karşılanmasını içerir. Devlet teşvikleri, kredilendirme kolaylıklarından hibe yardımlarına uzanan geniş bir yelpazede yer alan nakdi teşviklerdir.

İhracata Yönelik Devlet Yardımları  ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden bilgi alınabilir. Söz konusu teşvik ve yardımlar 10 adet ihracat destek programından oluşmaktadır. Sunulan yardımların uygulanmasında nihai onay mercii T.C. Ekonomi Bakanlığı’dır. Bunun yanısıra KOSGEB’in de ihracata yönelik olarak verdiği muhtelif destekler vardır. Özellikle İhracat Kredisi Destek Programı ihracatçılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Kredi ile ilgili destekler konusunda ayrıca Türk Eximbank’ın sunduğu krediler bulunmaktadır. Türk Eximbank kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrınakdi kredi programlar ile ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan üreticileri ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri desteklemektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons